Algemene voorwaarden van AdCurve

Door gebruik te maken van de website en de toepassing van AdCurve.com, of van enige andere diensten (gezamenlijk aangeduid als ‘diensten’) van Shop2market BV, waarvan de hoofdvestiging is gevestigd op het adres De Strubbenweg 7, 1327GA Almere, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (‘servicevoorwaarden’).

De hierna volgende servicevoorwaarden (de “overeenkomst”) zijn van toepassing op elk gebruik van de website van AdCurve (de “website”), en op de producten en diensten (de “dienst”) die op de website beschikbaar zijn.

In deze overeenkomst bedoelen we met “u” of “uw” de persoon die akkoord gaat met deze overeenkomst en het bedrijf (indien van toepassing) in opdracht waarvan hij/zij handelt, en bedoelen we met “we/wij”, “ons”, “onze” “Shop2market” of “bedrijf” Shop2market BV. Afzonderlijk worden zij aangeduid als “partij” en samen als de “partijen”.

Door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot enig onderdeel van de dienst, geeft u aan dat u minstens achttien (18) jaar oud bent en dat u al deze servicevoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u hiermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met deze servicevoorwaarden, mag u geen gebruikmaken van of proberen toegang te verkrijgen tot de dienst. Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf, verklaart u dat u bevoegd bent om dat bedrijf te verplichten zich te houden aan deze overeenkomst.

Onze dienst is beschermd door middel van auteursrechtwetgeving en internationale verdragen inzake auteursrechten, evenals door andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de software, of enig deel hieruit, kan leiden tot ernstige boetes en strafmaatregelen, en leidt tot vervolging voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Wijzigingen van de servicevoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de servicevoorwaarden van tijd tot tijd en zonder enige kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Voor eventuele nieuwe functies waarmee de huidige service wordt uitgebreid of verbeterd, inclusief de release van nieuwe tools en middelen, gelden de servicevoorwaarden. Voortzetting van het gebruik van de dienst na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. U kunt op elk gewenst moment de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken op http://www.AdCurve.com/termsandconditions/.

Onze diensten

Onze diensten stellen klanten in staat op meerdere advertentiekanalen en -middelen hun digitale marketingactiviteiten te beheren, te optimaliseren en te analyseren. In deze context hebben wij geen directe relatie met gebruikers die websites van klanten bezoeken of deze anderszins benaderen, of die worden blootgesteld aan uw advertenties die via onze diensten worden beheerd.

Gebruik van de dienst

Wij verlenen u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte recht om voor de duur van de overeenkomst gebruik te maken van en toegang te verkrijgen tot de dienst, volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. Op het gebruik van de advertentiekanalen kan kunnen gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn van het desbetreffende advertentiekanaal. We hebben geen invloed op de toepassing of de inhoud van dergelijke voorwaarden en zijn hier niet verantwoordelijk voor. Eventuele geschillen tussen u en het advertentiekanaal moeten door u worden opgelost. Shop2market BV mag noot bij dergelijke geschillen worden betrokken.

Wijziging van de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, voorwaarden uit deze overeenkomst te wijzigingen of te vervangen. Voortzetting van het gebruik van de dienst na het posten van eventuele wijzigingen van deze overeenkomst houdt in dat u akkoord gaat met die wijzigingen. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het lezen van deze voorwaarden wanneer we u over hierover informeren. Sommige producten of diensten die beschikbaar komen op de website, zijn mogelijk onderworpen aan aanvullende of afwijkende voorwaarden, en indien die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze overeenkomst, zijn deze aanvullende voorwaarden leidend.

Wij behouden ons het recht voor om de dienst op een willekeurig tijdstip, om een willekeurige reden en zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij behouden ons het recht voor om de dienst om een willekeurige reden op een willekeurig tijdstip aan iemand te weigeren.

Afwijzing van garanties

U verklaart uitdrukkelijk het hierna volgende te begrijpen en te aanvaarden:

Uw gebruik van de dienst gebeurt voor eigen risico. De dienst wordt geleverd in de huidige staat (‘as is’) en in de beschikbare staat (‘as available’). Shop2market BV en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, medewerkers, tussenpersonen, partners en licentiegevers wijzen uitdrukkelijk alle mogelijke garanties af, zowel uitdrukkelijke als impliciete, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de voorkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en het niet-inbreukmakende karakter van de dienst.

Wij geven geen enkele garantie dat (i) de dienst voldoet aan uw eisen of verwachtingen, (ii) dat uw toegang tot of gebruik van de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn, (iii) dat eventuele tekortkomingen van de dienst gecorrigeerd worden, of (iv) dat de dienst of eventuele servers via welke u toegang verkrijgt tot de dienst, vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen.

U begrijpt dat als u gebruikmaakt van de dienst, gevoelige gegevens infrastructuren van derden passeren waarop geen invloed kan worden uitgeoefend (zoals servers van derden). Wij geven geen garanties ten aanzien van de veiligheid van dergelijke infrastructuren van derden.

Eventueel gedownloade of op andere wijze verkregen materialen via het gebruik van de dienst, worden geopend naar uw eigen goeddunken en voor eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor gegevensverliezen die het gevolg zijn van het downloaden van dergelijk materiaal.

Mondelinge of schriftelijke adviezen of informatie die u via ons of via de service verkrijgt, creëren geen garanties die niet uitdrukkelijk in de servicewaarden worden vermeld.

Beperkte aansprakelijkheid

U verklaart uitdrukkelijk te begrijpen en te aanvaarden dat Shop2market BV en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, medewerkers, tussenpersonen, partners en licentiegevers niet aansprakelijk zijn tegenover u voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of morele schade, inclusief maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, verlies van goodwill, verlies van gebruik, verlies van gegevens of andere immateriële schade (zelfs niet wanneer het bedrijf is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade) ten gevolge van: (i) het gebruik van de dienst of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de aanschafkosten voor vervanging van goederen en diensten voortvloeiende uit eventuele goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn aangeschaft of verkregen, of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan door middel van of vanaf de dienst; (iii) onbevoegde toegang tot uw gegevens of wijziging van uw gegevens(overdrachten); (iv) uitspraken of handelwijzen van enige derde partij ten aanzien van de dienst; (v) enige andere kwestie betreffende de dienst. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van bepaalde garanties, of beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Als gevolg hiervan zijn sommige van de hiervoor genoemde beperkingen mogelijk niet voor u van toepassing.

Shop2market is niet betrokken bij en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en andere informatie die u via de dienst verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van het gebruik van de advertenties en andere informatie.

Shop2market is geen partij bij eventuele overeenkomsten tussen u en advertentiekanalen, en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die hieruit voortvloeien. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van de onmogelijkheid om (gegevensfeeds voor) advertenties op te halen of voor te bereiden en/of van de onmogelijkheid om dit op tijd te doen, voor de onvolledige, onjuiste of verouderde inhoud van (gegevensfeeds voor) advertenties, voor de afkeuring en/of weigering van (gegevensfeeds voor) advertenties door advertentiekanalen, en/of voor eventuele andere verliezen en kosten die u ondervindt als gevolg een actie van één of meer advertentiekanalen.

Schadeloosstelling

Behoudens de in dit document uiteengezette schadevergoedingsverplichtingen van de partijen, en voor zover dit door de wet is toegestaan, is geen van de partijen onder enige omstandigheden aansprakelijk tegenover de andere partij vanwege enige schadeclaim (ongeacht of deze is gebaseerd op de uitgangspunten van een contract, garantie, achteloosheid of andere onrechtmatige daad, schending van enige wettelijke verplichting, de situatie waarin een beperkte verhaalsmogelijkheid faalt in haar wezenlijke doel, of anderszins) voor enige speciale schade, gevolgschade, incidentele schade of morele schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, zelfs niet indien een partij is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Behoudens de in dit document uiteengezette schadevergoedings- en geheimhoudingsverplichtingen van de partijen, kan in geen enkel geval de aansprakelijkheid van enige partij hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding die krachtens deze overeenkomst is betaald door de licentiehouder. Als u ontevreden bent over de software, bestaat uw enige en exclusieve rechtsmiddel uit beëindiging van het gebruik van de software.

Intellectuele-eigendomsrechten

De intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van de dienst, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele-eigendomsrechten van teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto’s, software, tags, audiovisueel materiaal en overige materialen, zijn toegekend aan Shop2market BV en/of haar licentiegevers.

Geen enkele bepaling in deze overeenkomst heeft tot doel om de intellectuele-eigendomsrechten aan u over te dragen. Het aan u toegestane gebruik van de dienst beperkt zich tot de in deze overeenkomst beschreven bepalingen. U mag geen handelingen verrichten waarbij mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele-eigendomsrechten van Shop2market BV of haar licentiegevers, zoals het registreren van domeinnamen, handelsmerken of zoektermen van Google Adwords (trefwoorden) die vergelijkbaar of identiek zijn aan enig merk ten aanzien waarvan Shop2market BV of haar licentiegevers intellectuele-eigendomsrechten kunnen doen gelden. U erkent dat enig onrechtmatig gebruik van teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto’s, software, audiovisueel materiaal en/of andere materialen die zijn onderworpen van intellectuele-eigendomsrechten, een inbreuk vormt op deze overeenkomst en op de toepasselijke wetgeving.

U dient alle intellectuele-eigendomsrechten – indien aanwezig – op de advertenties en overige gegevensbestanden die via de dienst worden verspreid, te handhaven. Hierbij verleent u ons automatisch een kosteloos, onbeperkt, onbezwaard, wereldwijd sublicentieerbaar en niet-exclusief recht om de advertenties en overige gegevensbestanden die via de dienst worden verspreid, ten voordele van de dienst te gebruiken, te vermenigvuldigen en te publiceren. Hierbij verleent u het bedrijf een kosteloos, onbeperkt, onbezwaard, wereldwijd sublicentieerbaar en niet-exclusief recht om uw logo en naam ten voordele van de dienst te gebruiken, te vermenigvuldigen en te publiceren voor reclame- en marketingdoeleinden.

U garandeert dat er geen rechten van derden bestaan die het beschikbaar stellen van de advertenties, gegevensbestanden, naam en logo aan het bedrijf verhinderen. U vrijwaart Shop2market tegen eventuele schadeclaims van derden die zijn gebaseerd op de beschuldiging dat de beschikbaarstelling, het gebruik, de vermenigvuldiging of de publicatie van advertenties, gegevensbestanden, naam en logo door Shop2market inbreuk maakt op enige recht van een derde partij.

Wijziging van de dienst en prijzen

Wij kunnen op elk willekeurig moment, met of zonder reden, de dienst in zijn geheel of gedeeltelijk wijzigen, tijdelijk onderbreken of beëindigen. U accepteert dat de werking van de dienst van tijd tot tijd technische of andere problemen kan ondervinden, en mogelijk niet per se ononderbroken, of zonder technische of andere problemen blijft werken, en wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of anderen voor dergelijke onderbrekingen, fouten of problemen, of voor een onmiddellijke beëindiging van de dienst.

De prijzen voor het gebruik van de dienst zijn onderhevig aan wijzigingen, die 14 dagen vooraf door Shop2market worden aangekondigd. Een dergelijke kennisgeving kan op elk willekeurig moment worden verstrekt door het posten van de wijzigingen op de website of via de aankondigings-e-mail.

Abonnementsperiode

De abonnementsperiode geldt voor onbepaalde tijd. Tijdens de abonnementsperiode krijgt de geregistreerde gebruiker na betaling van de abonnementskosten toegang tot de dienst en het recht deze te gebruiken.

Abonnementsplan

De dienst wordt beschikbaar gesteld via verschillende abonnementsplannen. Onze meest actuele abonnementsplannen en -prijzen vindt u op www.AdCurve.com. Wij behouden ons het recht voor om abonnementsplannen op een willekeurig moment te wijzigen. U kunt uw abonnementsplan niet downgraden naar een goedkopere versie, tenzij de looptijd van het abonnementsplan ten einde is. Indien het abonnementsplan wordt gewijzigd, laten wij u dit minstens dertig (30) dagen vooraf weten. U krijgt dan de mogelijkheid om het nieuwe abonnementsplan te accepteren, of u hebt het recht om het nieuwe abonnementsplan niet te accepteren, indien dit schadelijk of nadelig is voor u.

Abonnementskosten

De abonnementskosten zijn gebaseerd op het abonnementsplan dat de geregistreerde gebruiker heeft gekozen. De kosten voor maandabonnementen moeten per maand worden voldaan. Abonnementskosten kunnen niet worden gerestitueerd.

Betalingsmethoden

Wij verstrekken maandelijkse facturen. Alle vermelde tarieven zijn exclusief btw en overige heffingen die door de overheid zijn of zullen worden opgelegd. U hebt niet het recht om enige betaling op te schorten of om verschuldigde bedragen te verrekenen.

De kosten voor het gebruik van advertentiekanalen zijn niet in onze kosten opgenomen.

U vrijwaart Shop2market BV tegen eventuele schadeclaims van advertentiekanalen die betrekking hebben op of voortvloeien uit het niet-voldoen, het niet op de juiste wijze voldoen of het te laat voldoen van betalingsverplichtingen door u.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde periode. De overeenkomst kan door u of door het bedrijf worden geannuleerd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Zowel u als Shop2market BV hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen vanwege verwijtbare nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, indien de andere partij, na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin de nalatigheid zo gedetailleerd mogelijk wordt beschreven en waarin een redelijke termijn wordt gegeven waarbinnen de nalatigheid kan worden verholpen, op verwijtbare wijze verzuimt om volgens de overeenkomst te voldoen aan essentiële verplichtingen.

Indien u, op het moment van beëindiging waarnaar in de voorgaande alinea wordt verwezen, reeds diensten hebt ontvangen wegens uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen deze diensten en de bijbehorende betalingsverplichting niet worden ingetrokken. Bedragen die Shop2market heeft gefactureerd vóór de beëindiging, blijven volledig verschuldigd en moeten worden voldaan.

Shop2market heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, als aan u een (voorlopig) uitstel van betaling wordt verleend, als voor u een verzoek tot faillietverklaring is ingediend, als uw bedrijf is geliquideerd of beëindigd voor andere doeleinden dan reorganisatie of fusie, of bij een wisseling van de beslissende zeggenschap van uw bedrijf.

De annulering, beëindiging of onderbreking van de overeenkomst op enige andere wijze geldt voor ons nooit als verplichting om reeds ontvangen bedragen terug te betalen of om schadevergoeding te betalen. Indien de overeenkomst op enige andere wijze wordt geannuleerd, beëindigd of onderbroken, vervalt volgens de wet uw recht om gebruik te maken van en toegang te hebben tot de dienst.

Als u verzuimt om te voldoen aan de volgens deze overeenkomst geldende verplichtingen, of dit volledig verzuimt of verzuimt om dit op tijd te doen, dan heeft Shop2market het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat hiervoor een (verzoek tot) ingebrekestelling is vereist. Verder behouden wij ons het recht voor om gegevens, gegevensbestanden en/of resultaten van de dienst in bezit te houden, ongeacht eventueel bestaande verplichtingen om deze middelen te overhandigen of over te dragen, totdat u aan uw verplichtingen hebt voldaan.

Naast de andere (rechts)middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande verklaring, uw activiteiten in verband met de dienst (tijdelijk) te beperken of (tijdelijk) onmogelijk te maken, om tijdelijk of permanent de uitwisseling van (de gegevensfeeds voor) advertenties met advertentiekanalen te onderbreken en/of te verwijderen, om een waarschuwing te geven, om de dienst te beëindigen of om te weigeren de dienst aan u te verstrekken, met name – maar niet uitsluitend – indien u deze overeenkomst schendt. In een dergelijke situatie is Shop2market op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht om u een schadevergoeding te betalen.

Ondersteuning

Eventuele vragen of problemen kunnen op de volgende wijzen worden gemeld:

Website: http://support.AdCurve.com
E-mail: support@AdCurve.com

Onze helpdesk beantwoordt uw ondersteuningsvragen op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur (GMT +2). Indien een technische storing leidt tot materiële schade of inkomstenderving, beschouwt Shop2market het probleem als ‘bedrijfskritiek’. Afhankelijk van de ernst van de vraag of het probleem verplichten wij ons tot de volgende reactie- en oplostijden:

Ernst Reactietijd Reactietijd
ErnstBedrijfskritiek Reactietijd4 kantooruren Reactietijd2 werkdagen
ErnstNon-Niet-bedrijfskritiek Reactietijd40 kantooruren Reactietijd10 werkdagen

Als u niet tevreden bent over ons ondersteuningsniveau, de reactietijden of prestaties, kunt u uw probleem escaleren door een e-mail te sturen naar management@AdCurve.com. Het management van AdCurve beantwoordt uw e-mail binnen maximaal twee werkdagen (of eerder). Het management zal zich inspannen om het ondersteuningsniveau, de middelen of de controle te verhogen om zo onze prestaties terug te brengen op de door ons toegezegde niveaus.

Beschikbaarheid van de dienst

Wij geven geen garantie dat de dienst altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, of dat de dienst storingsvrij en/of volledig wordt geleverd. Mogelijke oorzaken van storingen van de dienst zijn, naast andere oorzaken, storingen op internet en/of van telefoonverbindingen, virussen en fouten/gebreken.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of verplicht tot betaling van schadevergoeding voor eventuele verliezen voortvloeiend uit of veroorzaakt door de (tijdelijke) onbeschikbaarheid of (tussentijdse) onderbreking van de dienst.

Wij hebben het recht om de dienst (tijdelijk) buiten werking te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dit nodig is, bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs vereist onderhoud aan de dienst, zonder dit vooraf aan te kondigen en zonder een verplichting tegenover u tot betaling van een schadevergoeding. Ook heeft Shop2market het recht om zonder voorafgaande aankondiging procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de dienst.

Gegevensbescherming en privacy

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van de dienst, worden u en het bedrijf beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en geldt dit artikel als onderlinge afspraak zoals beschreven in artikel 26 van de AVG. De persoonsgegevens, van de betrokkenen, die in deze context door het bedrijf kunnen worden verwerkt, zijn verkeersgegevens (waaronder IP-adressen) van uw klanten (consumenten).

Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens uitsluitend met het oog de uitvoering van de diensten. Ook u verwerkt de persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden en het bedrijf kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

U verklaart en garandeert dat de inhoud, het gebruik en de instructie voor het verwerken van relevante persoonsgegevens als onderdeel van de dienst niet in strijd zijn met de wet en geen inbreuk maken op enige rechten van een derde partij en/of betrokkenen. U vrijwaart het bedrijf in deze context van alle mogelijke claims en handelingen die samenhangen met de verwerking van persoonsgegevens. Meer in het bijzonder biedt u een gerechtvaardigde grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens en informeert u uw klanten over het bestaan en het gebruik van de diensten. Bij afwezigheid van een gerechtvaardigde grondslag stelt u het bedrijf hiervan onverwijld op de hoogte.

Het bedrijf verwerkt de persoonsgegevens in alle landen binnen, en buiten, de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig de relevante toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek laat het bedrijf u weten in welk(e) land(en) buiten de Europese Economische Ruimte de persoonsgegevens worden verwerkt.

Het bedrijf verricht, naar beste vermogen, redelijke inspanningen om te zorgen dat er toereikende technische en organisatorische maatregelen zijn ingesteld ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, en streeft ernaar om te voldoen aan veiligheidsniveau dat niet onredelijk is, rekening houdend met de staat van de technologie, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten voor het instellen van beveiligingsmaatregelen. U dient hetzelfde te doen met betrekking tot de persoonsgegevens die u verzamelt en die u aan het bedrijf beschikbaar stelt.

In geval van een inbreuk (zoals bedoeld in artikel 4 (12) van de AVG, wat inhoudt dat sprake is van een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) in verband met de persoonsgegevens, verrichten de partijen, naar beste vermogen, redelijke inspanningen om elkaar hiervan op de hoogte te stellen zonder onnodige vertraging en binnen 36 uur nadat de gegevensinbreuk wordt ontdekt. Het bedrijf moet u informeren over inbreuken op bedrijfssystemen, terwijl u het bedrijf informeert over inbreuken op uw systemen. De partijen moeten beslissen of al dan niet de relevante bevoegde autoriteit en/of de betrokkenen op de hoogte moeten worden gebracht, en welke partij dit doet. De partijen verstrekken elkaar alle relevante gegevens over de inbreuk op de gegevens, voor zover zij hierover beschikken.

Een kennisgeving van een gegevensinbreuk, door de partijen aan elkaar, dient alleen plaats te vinden als de gegevensinbreuk daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en niet indien enkel kan worden gesproken van een (theoretische) zwakke plek.

Indien een betrokkene bij een van de partijen een verzoek indient om gebruik te maken van een van zijn/haar wettelijke rechten, dient die partij dit verzoek zelfstandig af te handelen. Indien een van de partijen verzoekt om medewerking van de andere partij wanneer een betrokkene gebruikmaakt van wettelijke rechten, verlenen de partijen deze medewerking voor zover mogelijk is en in een als redelijk te beschouwen mate.

Voor alle persoonsgegevens die door het bedrijf van u worden ontvangen en/of worden verzameld door het bedrijf bij de uitvoering van de diensten, geldt een plicht tot geheimhouding tegenover derde partijen. De plicht tot geheimhouding is niet van toepassing indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het leveren van dergelijke gegevens aan derden, indien het leveren van de gegevens aan derden redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog op de diensten of indien sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen aan een derde partij. Indien het bedrijf wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken aan een derde partij, brengt het bedrijf u hier onmiddellijk van op de hoogte voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Meer informatie en nadere details over persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.

Derde partijen

Het bedrijf kan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst overdragen aan derde partijen. In geval van een dergelijke overdracht stelt het bedrijf u hiervan niet op de hoogte. U hebt niet het recht om de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst tussen u en het bedrijf te verkopen en/of over te dragen aan een derde partij.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst en het gebruik van de dienst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen die ontstaan tussen Shop2market BV en u zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement van Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn gedateerd en gelden vanaf 2 december 2019.